1Timotius 3:1-13

An tinotoz wia sé tonaas né jamaat

(1Timotius 3:1-7)

1 Totoz ulit ung kukuan kenu, “Si tou paaz maéndo tonaas né jamaat, ni sia é megena-genang um paayangen totoz wangun.” 2 Niitumo, si tonaas né jamaat é léwo'zéi' in téntii: zéi'kan penuwu-nuwu'en né tou, makamahayo uman si esa, mata'u mahime-imek un touna, tulap, masigi' sé tou, paaz mahsungkul sé tou méyéma witi waléna, tulap i mahtuzu' sé tou,* 3 zéi'kan matetewelen, zéi'kan uupi'en taan lé'os uman, paaz mahwangun sé tou malé'osan wo zéi'kan megena-genang uman an zoit. 4 Ni sia kasii é mata'u mahime-imek sé sana awuna karia im wangun, pahtali-talingan wo pahsigi-sigi'en né oki'na. 5 Pahpaan sa sia zéi'kan mata'u mahime-imek sé sana awuna karia im wangun, kura sia i mimek sé jamaat ni Opo Empung?

6 Zéi'kan toro si tonaas né jamaat é si tou taré ma'émanla wia si Opo Empung, én taa sia mawera' a makailek un ukuman tanu u nimamuali wia si tonaas né sétang im puuna. 7 U ngaranna é léwo'zéi' im wangun im wia sé tou lakez. Pahpaan sa zéi'kan téntu ni sia é séro'an né tou a sia kumiitla un towo ni tonaas né sétang i mangun a singkéla'.

An tinotoz wia sé diaken

(1Timotius 3:8-13)

8 Téntu kangkasii sé diaken, ni séra é léwo'zéi' in tou lé'os sé pahsigi-sigi'en né tou, zéi'kan koliwiles, zéi'kan matetewelen, zéi'kan megena-genang uman an zoit, 9 uli-ulit mahkiit an tutuzu' tumoro um pa'émanen wia si Kristus u mémoipapailek ni Opo Empung wia ni kita wo mahwangun niitu karia ung genang weresi. 10 Ni séra kasii é léwo'zéi' im wa'wa'anpé'la, sa ikatuzu'mé ung katou-touan néra ém wangun, taré séra totozenla i maéndo diaken.

11 Téntu kangkasii sé mahayo néra é léwo'zéi' in tou lé'os sé pahsigi-sigi'en, zéi'kan mahtawuruk sé tou walina, mata'u mahime-imek un tou néra wo toro pa'émanen wana péléng am péléng.

12 Sé diaken kangkasii é léwo'zéi' makamahayo uman si esa, mata'u mahime-imek sé oki'na wo sé sana awuna karia im wangun. 13 Sé diaken mahpaayang karia im wangun ém pahsigi'en wo kawuayana i mahnuwu' tumoro um pa'émanen néra wia si Kristus Yesus.

Sa paaz un tutu'tul klik ung kenu.

 

 *3:2-7 Tit. 1:6-9